Több mint biztosítás - több mint tanácsadás egy egész életre szóló szövetség.

Összeférhetetlenségi szabályzat

 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS ÉRDEKKONFLIKTUS KEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHT Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft.

 

Székhely: 1188. Budapest, Benjámin utca 29.

Cégjegyzékszám: 01-09-367731

Adószám: 12009484-1-43

Telefonszám: +36 (1) 294 7816

E-mail cím: info@chtalkusz.hu

 

Hatályos: 2019. augusztus 1-től

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Bevezetés

 

Jelen Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja a CHT Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft.. (székhely: 1188. Budapest, Benjámin utca 29., cégjegyzékszám: 01-09-367731; továbbiakba: Alkusz) ügyfelei érdekeinek védelmében az összeférhetetlenségi és érdekkonfliktus kezelési előírások, eljárások rögzítése, mely által lehetővé válik az ügyfelek számára hátrányos érdek-összeütközéshez vezető helyzetek megelőzése, az érdek-összeütközésből fakadó kockázatok csökkentése, valamint a megfelelő ügyfélvédelem biztosítása. Alkusz tevékenysége során az elvárt szakmai gondosságot tanúsítva a szolgáltatás nyújtásának minden szakaszában biztosítja az Ügyfél érdekeinek elsőbbségét.

A Szabályzat hatálya kiterjed Alkusz valamennyi vezetőjére, alkalmazottjára és megbízottjára. A szabályzat a biztosítási alapú befektetési termékek értékesítésére terjed ki. Jelen Szabályzat összhangban áll a vonatkozó hatályos jogszabályokkal, így különösen:

 • 2014. évi LXXXVIII. törvény - a biztosítási tevékenységről (továbbiakban: Bit.)
 • a Bizottság 2017/2359. számú rendelete az (EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a biztosítási alapú befektetési termékek értékesítésére vonatkozó tájékoztatási követelmények és üzletviteli szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (a továbbiakban Rendelet)
 • 2017. évi CXLV. törvény - egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról

 

 1. Értelmező rendelkezések

Jelen szabályzat alkalmazásában:

 • érintett: az alkusz vezető állású személyei. Továbbá alkalmazottai és bármely más természetes személy, aki szolgálatait a biztosításközvetítő rendelkezésére és ellenőrzése alá bocsátja, és aki részt vesz a biztosítási alapú befektetési termékek értékesítésében. Illetve olyan természetes személy, aki kiszervezési megállapodás alapján közvetlenül részt vesz a biztosításközvetítő számára nyújtott szolgáltatásban, biztosítási alapú befektetési termékek biztosításközvetítő vagy biztosító általi értékesítése céljából
 • alkalmazott: Az alkusszal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló természetes személy.
 • ügyfél: Az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, akinek/amelynek a Társaság szolgáltatást, kiegészítő szolgáltatást nyújt.
 • biztosítási alapú befektetési termék: olyan biztosítási termék, amely lejárati értékkel vagy visszavásárlási értékkel rendelkezik, és amelynek lejárati vagy visszavásárlási értéke részben vagy egészben, közvetlenül vagy közvetve ki van téve a piaci ingadozásoknak, azzal, hogy nem minősülnek biztosítási alapú befektetési terméknek a Bit. 4. § (1) bekezdés 133. a) – e) pontjában felsorolt termékek.

 

 

 

 • ösztönző: biztosításközvetítő által bármely félnek – a szóban forgó ügyletben érintett ügyfél vagy az ezen ügyfél képviseletében eljáró személy kivételével – nyújtott díj, jutalék vagy nem pénzbeli előny, illetve az ilyen fél által a biztosításközvetítő részére nyújtott díj, jutalék vagy nem pénzbeli előny;

 

 1. Összeférhetetlenséget és érdekkonfliktusokat okozó körülmények

Összeférhetetlenségként és érdekkonfliktusként kell kezelni minden olyan ügyet, amely az Ügyfélre nézve hátrányos következményekkel járhat. Összeférhetetlenség elsősorban az az alkusz vezetői, alkalmazottai, értékesítői és az ügyfelek között, valamint maguk az ügyfelek között jöhet létre. Ezek az alábbiak lehetnek:

Az Alkusz vagy vele kapcsolatban álló személy az Ügyfél kárára pénzügyi nyereséghez jut, vagy veszteséget kerül el az Ügyfél kárára;

Alkusznak vagy vele kapcsolatban álló személynek érdeke fűződik valamely Ügyfélnek nyújtott szolgáltatás eredményéhez vagy az Ügyfél nevében teljesített ügylethez az Ügyfél érdekétől eltérő érdeke fűződik;

Alkusz vagy vele kapcsolatban álló személy ugyanabban az ügyletben érdekelt, mint az Ügyfél; Továbbá az Ügyfél érdekével szemben másik Ügyfél vagy ügyfélcsoport érdekeit részesíti előnyben;

Alkusz vagy a vele kapcsolatban álló személy harmadik személytől a szolgáltatás Ügyfélnek történő nyújtásával összefüggésben a termékre, szolgáltatásra meghirdetett jutalékon, díjon felül további anyagi, vagy nem anyagi természetű juttatást kap, vagy kapni fog.

Az alkusz mindenkor, különösen szolgáltatás bevezetésekor, termék értékesítése során törekszik arra, hogy a fenti konfliktusok ne alakulhassanak ki, tevékenységével ezek kialakulásának meggátolására törekedik, illetve bármely érdekkonfliktust eredményezhető körülményt, melynek kezelése sikertelen, haladéktalanul az Ügyfél tudomására hoz.

 

 1. Összeférhetetlenség és érdekkonfliktusok kezelése

 

Az Alkusz célja az, hogy az összeférhetetlenségre utaló helyzeteket felismerje, és azokat elkerülje. Ennek érdekében az alkusz a szolgáltatási tevékenységet ellátó alkalmazottak közötti információcserét úgy alakítja ki, hogy az ellenőrizhető legyen és az Ügyfélnek az esetleges érdekkonfliktusból eredő károkozást meg tudja akadályozni.

Az Alkusz kizárja azon alkalmazottak javadalmazása közötti közvetlen kapcsolatot vagy összefüggést, akik olyan szolgáltatási tevékenység keretében látnak el feladatot, amely érdekkonfliktust keletkeztethet.

Az Alkusz különálló ellenőrzést biztosít azon alkalmazottak számára, akik olyan üzletfelek nevében vagy javára végzett szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás keretében

 

 

látnak el feladatot, akik érdekei között konfliktus állhat fenn, vagy akik más módon fennálló érdekkonfliktust jelenítenek meg, ideértve azt az esetet is, amikor ezt az Ügyfél nevében vagy javára végzett tevékenység és az Alkusz saját számlájára végrehajtandó ügylet okozza.

 

Az Alkusz továbbá biztosítja az üzletkötők, értékesítő partnerek folyamatos továbbképzését compliance területen is.

Az Alkusz annak érdekében, hogy az Ügyfélnek a legmegfelelőbb terméket kínálhassa, felméri biztosítási igényeit és kockázati viszonyait, elemzi a biztosítótársaságok termékeit, illetve az ügyfél és az Alkusz között létrejött megbízási szerződésben és/vagy ügyfélnyilatkozatban rögzítettek alapján biztosításközvetítői körben tanácsot adhat.

Az Alkusz tanácsadással történő értékesítés esetén alapos és személyre szabott elemzés alapján ad tanácsot az ügyfélnek. Az Alkusz a biztosítási szerződés megkötésének előkészítése során elegendő számú, a piacon hozzáférhető biztosítást tárgyszerűen elemez, és az ügyfél tájékoztatása alapján megállapítható igényeihez és szükségleteihez igazodó elemzési szempontok alapján és azoktól függően az ügyfél részére személyre szabott - bizonyos biztosítási termék vagy termékek választására irányuló - konkrét ajánlást is ad. Az ajánlás során az Alkusz ismerteti, hogy az adott termék - az adott elemzési szempontot figyelembe véve - miért felel meg leginkább az ügyfél igényeinek és szükségleteinek.

Az Alkusz tanácsadás nélküli értékesítés esetén a biztosítási szerződés megkötésének előkészítése során elegendő számú, a piacon hozzáférhető biztosítást tárgyszerűen elemez és ezt az elemzést az ügyfél részére igazolható módon átadja.

Az alkusz továbbá a biztosítási alapú befektetési termékek értékesítése során betartja a Bit. vonatkozó 166/A. – F. § rendelkezéseit.

Az Alkusz ügyfeleket tájékoztatja a szolgáltatásokkal, termékekkel, azok feltételeivel kapcsolatban, a tájékoztatás során a jogszabályi és fogyasztóvédelmi előírásokat és ajánlásokat betartja.

Az Alkusz az összeférhetetlenség és érdekkonfliktus kezelési eljárásait évente felülvizsgálja és az esetlegesen felmerülő hiányosságokat és hibákat korrigálja. Az összeférhetetlenségi szabályok betartásának ellenőrzéséért, érvényre juttatásáért az Alkusz ügyvezetője felelős.

 

 1. Az ösztönzési rendszer megfelelősége

 

Az Alkusz ösztönzési rendszerét úgy alakítja ki, hogy az eljárás minden szakaszában az ügyfélérdek elsődlegessége érvényesüljön. Minden esetben biztosítja az ügyfelek, vagy ügyfélcsoportok egyenlő elbánásban való részesítését.

Az Alkusz vezetője, alkalmazottja, megbízottja nem fogad el harmadik féltől pénzösszeget vagy juttatást, amennyiben a pénzösszeg vagy a juttatás nem felel meg az ösztönzőkre vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

Figyelembe véve a vonatkozó, az Európai Bizottság 2017/2359 felhatalmazáson alapuló rendelet előírásait,

 • valamely ösztönző vagy ösztönzési rendszer az ügyfélnek nyújtott adott szolgáltatás minőségére káros hatást gyakorlónak minősül, ha jellegéből vagy mértékéből következően a biztosítási értékesítési tevékenységek végzését olyan módon ösztönzi, amely nem felel meg az ügyfél érdekeinek leginkább megfelelő, becsületes, tisztességes és szakszerű eljárásmóddal kapcsolatos kötelezettségnek.
 • Annak értékelése céljából, hogy valamely ösztönző vagy ösztönzési rendszer az ügyfélnek nyújtott adott szolgáltatás minőségére káros hatást gyakorol-e, a biztosításközvetítőknek és biztosítóknak olyan átfogó elemzést kell végezniük, amely figyelembe veszi az ügyfélnek nyújtott adott szolgáltatás minőségére gyakorolt káros hatás kockázatát esetlegesen növelő vagy csökkentő összes releváns tényezőt és a káros hatás kockázatának megelőzése érdekében az értékesítési tevékenységet végző biztosításközvetítő vagy biztosító által megtett valamennyi szervezeti intézkedést.
 • Az alkusznak különösen az alábbi kritériumokat kell figyelembe vennie:
  • az ösztönző vagy az ösztönzési rendszer ösztönözhette-e arra a biztosításközvetítőt vagy biztosítót, hogy egy konkrét biztosítási terméket vagy egy konkrét szolgáltatást kínáljon vagy ajánljon az ügyfélnek annak ellenére, hogy a biztosításközvetítő vagy biztosító az ügyfél igényeinek jobban megfelelő, másik biztosítási terméket vagy szolgáltatást is tudna ajánlani.
  • az ösztönző vagy az ösztönzési rendszer kizárólag vagy döntően mennyiségi üzleti szempontokon alapul-e, vagy az figyelembe veszi-e az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelést, az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások minőségét és az ügyfelek elégedettségét tükröző minőségi szempontokat is;
  • a fizetett vagy kapott ösztönző értéke az adott termék és szolgáltatás értékéhez viszonyítva;
  • az ösztönző fizetésére teljes mértékben vagy főként a biztosítási szerződés megkötésekor vagy a szerződés teljes időtartama alatt kerül-e sor;
  • van-e olyan megfelelő mechanizmus, amely a termék lejárta vagy korai értékesítése, illetve az ügyfél érdekeinek sérelme esetén az ösztönző visszakövetelésére szolgál;
  • van-e bármilyen formájú változó vagy függő küszöbérték, illetőleg olyan értéknövelő mechanizmus, amely az értékesítés volumenén vagy a forgalmi értéken alapuló célszám elérése esetén érvényesül.

Az Alkusz továbbá minden esetben betartja a Bit. 167/A. szerint a biztosításközvetítők és a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személyek javadalmazásával összefüggő szabályokat.

 

 

 

 1. Összeférhetetlenségek és érdekkonfliktusok nyilvántartása

 

Az Alkusz nyilvántartást vezet azokról a helyzetekről, esetekről amelyekben az ügyfél érdekei sérelmének kockázatával járó összeférhetetlenség vagy érdekkonfliktus merült fel. Az Alkusz valamennyi alkalmazottja, megbízottja, vezetője köteles a tudomására jutott érdek-összeütközéshez vezető helyzetet haladéktalanul írásban jelezni az Alkusz ügyvezetőjének.

 

A nyilvántartás tartalmazza:

 • érdek-összeütközéshez vezető helyzet leírását
 • érdek-összeütközéshez vezető helyzet felmerülésének időpontját
 • érintett társasági területet
 • érintett szerződés számát
 • összeférhetetlenségek kezelése érdekében alkalmazott intézkedések leírását.

 

Kelt: Budapest, 2019.08.01.

 

 

 

 

A böngészőjében cookie-kat (adatfájlokat) tárolunk a felhasználói élmény javítása érdekében. További információk

Kosár tartalma

Ingyenes kiszállítás
Ingyenes kiszállítás
Tovább a kosárhoz